Provoz školy od 12.4.2021

Pokyny na 12.4 – 23.4.2021

Od 12.4. bude obnovena výuka na 1.stupni – rotačně (jeden týden ve škole, jeden týden online)

1. – 2. třídy: Prezenční výuka 12. – 16.4., online výuka: 19. – 23.4.

3. – 5. třídy: Online výuka 12. – 16.4., prezenční výuka: 19. – 23.4.

Břilice: Pouze prezenční výuka (stejný rozsah jako na podzim). Jídelna v MŠ bude vařit i pro žáky ZŠ.

6. – 9. třídy pokračují v online výuce ve stejném rozsahu jako dosud.

Nástup do žáků školy:

12.4. Začátek vyučování 7:55 – 1. vyučovací hodinu proběhne testování žáků v kmenových třídách. Tento den nebude ranní ŠD, dále bude ŠD již v provozu ve stejném režimu jako na podzim (jedna třída = jedno oddělení). Šatny budou v provozu. Školní jídelna bude vařit, oběd v jídelně si mohou sníst žáci, kteří jsou na prezenční výuce, žáci na online výuce si mohou oběd odnést od výdejního okénka.

19.4. Začátek vyučování 7:55 – 1. vyučovací hodinu proběhne testování žáků v kmenových třídách. Tento den nebude ranní ŠD, dále bude ŠD již v provozu. Ten bude upřesněn podle zájmu. Šatny budou v provozu. Školní jídelna bude vařit, oběd v jídelně si mohou sníst žáci, kteří jsou na prezenční výuce, žáci na online výuce si mohou oběd odnést od výdejního okénka.

Testování žáků:

Bude probíhat ve škole 2x týdně v kmenové učebně (pondělí a čtvrtek). Testy budou antigenní (teď máme LEPU Medical). Přikládám odkaz na návod k testování. Je to jednoduché, vše si provádí žáci samostatně, vyučující pouze nakape činidlo na tyčinku. S videem se, prosím, seznamte, pokud můžete, ukažte ho dětem. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Pokud se žák dostaví na vyučování později, provede si test hned po příchodu. Prosím o dodržování včasného příchodu do školy, abychom místo učení pouze netestovali…

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat se nemusí osoby, které prodělaly COVID 19 a neuběhlo 90 dní od zjištění pozitivy. Doklad jim dá lékař nebo stačí i SMS zaslaná z testovacího centra. Nemusí se testovat ani osoby, které jsou očkované a od aplikace 2. dávky uběhlo nejméně 14 dní.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/ a odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák bude izolován od ostatních v předem připravené samostatné místnosti (7.A) a současně bude informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy.

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci.

 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Výsledky testování:

V případě, že výsledek testu je pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a žák je povinen bezodkladně opustit školu. Škola zajistí jeho oddělení od ostatních žáků a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním výsledku testu lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

V případě pozitivního žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo KHS nerozhodne jinak).

 

Povinné ověření v případě pozitivního AG testu. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního ověřovacího testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává lékař.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku ověřovacího RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V případě, kdy ověřovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy ověřovací test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. O dalších opatřeních ohledně výuky bude škola zákonné zástupce informovat.

Všichni žáci budou muset mít ve škole nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor Větrat se bude minimálně 2x za hodinu.

V případě technických problémů kontaktujte pana zástupce Mgr. Miloše Koláře.

Pokud budete cokoli potřebovat nebo vám bude něco nejasné, pište, mailujte, volejte…

Omlouvám se za dlouhý text, ale zdroj měl více než 100 stran...

Mějte se pěkně

Ivan Rokos

 

Zprávy a oznámení

Výsledky volby do školské rady za rodiče

Výsledky volby

Konzultační hodiny výchovného poradenství ve ŠR 2020-2021

PONDĚLÍ  16-17.30

STŘEDA   7.15-8.45

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd proběhne 1.  - 30. dubna 2021

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021

Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích.

Letní hrátky 2021

Letní hrátky v roce 2021

Přihlášky k dispozici

více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl