GDPR

Povinně zveřejňované informace

ZŠ Třeboň, Sokolská 296 (dále jen „Organizace“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Organizace zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Organizace v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů Subjektů údajů se tedy zpracovává na základě povinností, uložených Organizaci zvláštními zákony, resp. na smluvním základu. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Organizace provádí jen výjimečně.

Organizace respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Organizace pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Organizace zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Organizace pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS fm5mtjt, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese irokos@1zstrebon.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Organizaci je Ing. Jan Gubáš, e-mail: gubas@catania.cz.

Detailní informace o zpracování osobních údajů Organizací je k dispozici na internetové adrese (cloudové úložiště OneDrive): https://1drv.ms/x/s!AnKU2_lNHWLcgYw_YxAZMVqI-PgEpg.

Zprávy a oznámení

Třídní schůzka 3.A

Třídní schůzka, která se měla konat ve čtvrtek 3.10.2019 se z důvodu nemoci paní Ingvortové ruší. Nový termín bude oznámen.

Přípravné kurzy Cambridge English 2019-2020

Kompletní informace k celoročním přípravným kurzům z AJ...

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Zápis do školní družiny 2019-2020

pro nový školní  rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 28.-30.8.2019 a to vždy v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl