Informace k zápisu do prvních tříd

 

Informace k zápisu do prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

 Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 1. - 30. dubna 2021.

 Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Na www stránkách školy je ke stažení Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad povinné školní docházky. Rodiče /zákonní zástupci/ žáka mohou podat příslušnou Žádost datovou schránkou, e – mailem s elektronickým podpisem, e – mailem /naskenovanou/, poštou nebo osobně do školy. K žádosti je potřeba přiložit prostou kopii rodného listu. Zápisový lístek bude předán rodičům k vyplnění po skončení mimořádných opatření nebo na začátku nového školního roku.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům e - mailem nebo jej bude možno vyzvednout ve škole.

Pokud to situace dovolí, po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání /“Školička na zkoušku“/ se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, školním vzdělávacím programem, učiteli, prostory školy a rozdělení do tříd. Toto setkání nebude součástí zápisu.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021 – 2022 začíná pro děti narozené do 31.8.2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.9.2015 do 30.6.2016.


Škola otevírá první třídy v Sokolské ulici a v Břilicích (odloučené pracoviště).


 Kritéria pro přijetí:

Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy.

 

Děti po odkladu ve školním roce 2020/2021:
Pokud bylo dítě u zápisu v roce 2020, dostalo odklad, rodič /zákonný zástupce/ zašle Žádost o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům e -mailem nebo jej bude možno vyzvednout ve škole.


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče /zákonní zástupci/ již tyto doklady mají, mohou se v termínu 1. – 30.4.2021 dostavit do školy, kde jim bude Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystaveno. V případě, že na vyšetření ještě čekají, dostaví se s posouzením po vyšetření.


Desatero pro prvňáčka

1.       Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.

2.       Umím se obléknout i převléknout tak rychle, aby na mě nikdo nemusel čekat.

3.       Umím si zavázat boty na tkaničky.

4.       Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

5.       Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.

6.       Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, před a po jídle si umýt ruce.

7.       Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.

8.       Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.

9.       Poznám barvy a geometrické tvary. Poznám počet věcí do pěti.

10.     Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

 

Třeboň   9.3.2021                                                                     Mgr. Ivan Rokos, ředitel školy

 

Zprávy a oznámení

Pokyny pro žáky 1. tříd

 zahájení školního roku

více

Přípravné kurzy Cambridge English 2021-2022

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Zápis do školní družiny 2021-2022

Pro nový školní rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27.8. (2. až 5. ročník) a 30. a 31. 8. 2021 (1. až 5. ročník) čase od 8.00 do 15.30 hodin.

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Potřeby pro prvňáčky.

Nástup žáků prvních tříd ve školním roce 2021/2022

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl