menu

 

Informace k zápisu do prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

 Zápis do prvních tříd proběhne dne 10. dubna 2024 od 13:00 do 18:00.

 

 Zápis bude probíhat běžnou prezenční formou ve škole za účasti dítěte. Je však možno zápis provést po dohodě i bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Proto je na www stránkách školy je ke stažení Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad povinné školní docházky. Rodiče /zákonní zástupci/ žáka mohou podat příslušnou Žádost datovou schránkou, e – mailem s elektronickým podpisem, e – mailem /naskenovanou/, poštou nebo osobně do školy. K online žádosti je potřeba přiložit prostou kopii rodného listu. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude předáno po zápisu nebo zasláno zákonným zástupcům e - mailem nebo jej bude možno vyzvednout ve škole.

V jarních měsících bude uspořádáno setkání  “Školička na zkoušku“ se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, školním vzdělávacím programem, učiteli, prostory školy a žáci se rozdělí do tříd. Toto setkání nebude součástí zápisu.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2024 – 2025 začíná pro děti narozené do 31.8.2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.9.2018 do 30.6.2019.


Škola otevírá první třídy v Sokolské ulici a v Břilicích (odloučené pracoviště).


 Kritéria pro přijetí:

Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy.

 

Děti po odkladu ve školním roce 2023/2024:
Pokud bylo dítě zapsáno v roce 2023, dostalo odklad, rodič /zákonný zástupce/ zašle Žádost o přijetí nebo se dítě může zúčastnit prezenčního zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude předáno po zápisu nebo zasláno zákonným zástupcům e - mailem nebo jej bude možno vyzvednout ve škole.


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče /zákonní zástupci/ již tyto doklady mají, mohou se v termínu 1. – 30.4.2024 dostavit do školy, kde jim bude Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystaveno. V případě, že na vyšetření ještě čekají, dostaví se s posouzením po vyšetření.


Desatero pro prvňáčka

1.       Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.

2.       Umím se obléknout i převléknout tak rychle, aby na mě nikdo nemusel čekat.

3.       Umím si zavázat boty na tkaničky.

4.       Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

5.       Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.

6.       Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, před a po jídle si umýt ruce.

7.       Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.

8.       Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.

9.       Poznám barvy a geometrické tvary. Poznám počet věcí do pěti.

10.     Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

 

Na krátkou procházku po škole s našimi skřítky a "strejdou Googlem" se můžete podívat tady

Třeboň   25.1.2024                                                              Mgr. Ivan Rokos, ředitel školy

 

Zprávy a oznámení

Přijímací zkoušky 2024

Statistické údaje k přijímacím zkouškám v roce 2024

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Zápis do školní družiny 2024-2025

Zápis do školní družiny pro rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 28.8.-30.8.2024 v době 8:00-15:00 hodin v I. odd. školní družiny. Nabídku družinových kroužků najdete po rozkliknutí. 

více

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - OBSAZENO

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - OBSAZENO

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 6 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 2 místa

více

Úřední hodiny o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Volitelné předměty 2024/25

Nabídka volitelných předmětů pro budoucí šesťáky EST, VTV, REV, KAJ

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout