Informace k zápisu do prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
 
Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2019 od 14:00 do 17:00.
 
V případě nemoci dítěte lze dohodnout individuální termín.
 
 
Povinná školní docházka ve školním roce 2019 – 2020 začíná pro děti narozené do 31.8.2013. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.9.2013 do 30.6.2014.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:
- rodný list dítěte, zápisový lístek (obdržíte ve školce, případně u nás při zápisu), vyplní žádost o přijetí /po zapsání dítěte/, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
 
Škola může otevřít  první třídy v Sokolské ulici a v Břilicích.
Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 
Kritéria pro přijetí:
Trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy /spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou města č. 2/2016 v platném znění/
Trvalé bydliště mimo spádový obvod školy a dítě má sourozence na ZŠ Třeboň, Sokolská 296 – do naplnění kapacity školy – rozhoduje pořadí u zápisu
Trvalé bydliště mimo spádový obvod školy – rozhoduje pořadí u zápisu
Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.

Děti po odkladu v roce 2018/2019:
Pokud bylo dítě u zápisu v roce 2018 na ZŠ Třeboň, Sokolská 296, může absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci s vyplněnými formuláři, bude přiděleno registrační číslo a na formulářích budou zkontrolována vyplněná data. Pokud bylo dítě v roce 2018 na zápisu na jiné škole, absolvuje celý zápis.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude předáno zákonným zástupcům při zápisu a zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 18.4.2019 - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd.  Seznamy přijatých dětí - podle registračních čísel budou zveřejněny také na vstupních dveřích a ve vývěsce na budově školy.
 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
 
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně při zápisu zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Desatero pro prvňáčka - jak připravit dítě na zápis
 

1.       Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.

2.       Umím se obléknout i převléknout, a to tak rychle, aby na mě nikdo nemusel čekat.

3.       Umím si zavázat boty na tkaničky.

4.       Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

5.       Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.

6.       Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

7.       Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.

8.       Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.

9.       Poznám barvy a geometrické tvary. Poznám počet věcí do pěti.

10.     Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

 

Převzato, ale upraveno podle http://www.rodicevitani.cz/

Zprávy a oznámení

Adventní - vánoční dílny pomáhají potřebným

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás tento čtvrtek, tj.28.11.  na již tradiční adventní - vánoční dílny I. stupně, které zahájí v 16.00 hodin krátké kulturní vystoupení dětí.
Rádi bychom příspěvky za výrobky letos využili na pomoc jedné třeboňské rodině pečující o nemocné děti.
Zároveň Vás informujeme o možnosti výroby řady drobných dekorací  i možnosti využití fotokoutku pro společnou fotografii se svým dítětem.
Tímto přijměte i pozvání na prohlídku nově zrekonstruované školní kuchyňky, která přiláká drobným občerstvením.
Kolektiv školy

Organizace výuky v týdnu od 25.listopadu

V týdnu od 25.listopadu do 29. listopadu se nekonají konzultační hodiny pedagogů.
Ve čtvrtek 28.11. se konají adventní-vánoční dílny na II. stupni od 14.00 hodin, na I. stupni po pěveckém vystoupení od 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 28.11. je výuka ukončena ve 12.25 hodin.

 

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl