menu

Den Finanční gramotnosti

Umí se naši žáci dobře orientovat v problematice peněz a cen? Jsou schopni starat se o svůj majetek? Vyznají se v rozpočtu rodiny? Nejen tyto otázky přivedly paní učitelku Mgr.  Janu Drtinovou z naší školy k myšlence uspořádat Den finanční gramotnosti, při němž si všichni žáci vyzkoušejí nejrůznější aktivity spojené s penězi, cenami, nakupováním, spořením a finanční problematikou jako celkem.  2. únor letošního roku se tak den před jednodenními pololetními prázdninami stal pro mnohé v naší škole netradičním.Žáci 9.A třídy asistovali u tematicky zaměřených soutěží, kterých se zúčastnily 1. - 6. třídy. Každá z nich byla rozdělena na skupinky po 4-5 žácích a ti soutěžili o školní bankovky. Nejlepší skupiny pak byly nejen sladce odměněny, ale získaly i  diplom s vítěznou, graficky ztvárněnou, bankovkou školy. A jaké soutěžní aktivity na žáky čekaly? Žáci měřili své znalosti v oblasti historických platidel, v přiřazování správných osobností k hodnotám bankovek, poznávání a určování druhů profesí nebo v osmisměrce vyhledávali názvy cizí měny. K atraktivním disciplínám podle slov samotných zúčastněných patřily pohybové aktivity. „Výrobní řetězec“ byl jednou z nich. Děti měly  za úkol štafetovou formou přenášet obrázky výrobních produktů a prostředků do připravené tabulky. Dalším úkolem bylo seřadit několik předmětů podle ceny nebo skládání puzzlů – obrázků znázorňujících výdaje státního rozpočtu. Na principu Kimovy hry zase děti „nakupovaly“. S využitím interaktivní tabule měly za úkol zapamatovat si dvacet druhů nejčastějších potravin a poté prokázat jejich znalost. A že děti rády cestují s rodiči na dovolenou, prokazovaly v poslední disciplíně. Házením míčku do krabice označené určitou položkou z rozpočtu dovolené děti projevily smysl pro šetření. 1.      – 3. ročníky pak zhlédly pěkné divadelní představení s tematikou finanční gramotnosti z vlastní produkce žáků 8. tříd volitelného předmětu divadlo. Žáci 4., 5. a 6. tříd  pozorně vyslechli zajímavé přednášky o provozu a  poskytování služeb zástupců Pošty Třeboň a paní Ivy Kuchválkové z třeboňské pobočky Sparkasse.Starší děti ze 7. a  8. ročníků se vypravily se svými třídními učiteli na kvalitně připravené exkurze. Na Městském úřadu v Třeboni se dětem věnovala paní ing. Jana Grammetbauerová, v  Bertiných lázních žáky provedla a provoz vysvětlila primářka MUDr. Ivana Zezulková, vedoucí reklamní agentury Java PaeDr. Jan Váňa žáky seznámil s provozem a poskytovanými službami. Paní Ing. Jandová zase zprostředkovala návštěvu Finančního úřadu, kde se žáci dozvěděli základní informace o daních i dalších platebních operacích. Fungování a práci Katastrálního úřadu přiblížil žákům pan Ing. Luděk Brož.Třída 9.B měla za úkol zpracovat na PC rozpočtovou rozvahu jednodenního zájezdu pro spolužáka. Tato aktivita vhodně doplnila aktuální probírané učivo v předmětu Člověk ve společnosti (občanská výchova). Přednáška- tentokrát určena pro 7. – 9. třídy - v podání již jmenované paní Ivy Kuchválkové byla zaměřena na poskytování služeb bankami, rozdíly mezi druhy platebních karet, historii peněz i  padělání bankovek. Cenami odměnění žáci pak pohotově a správně zodpověděli soutěžní otázky. Uvedené třídy dále absolvovaly vynikající přednášku o různých formách patologických jevů se zaměřením na nebezpečí sociálních sítí na internetu. Všichni zúčastnění ocenili profesionální podání tiskové mluvčí Policie v Českých Budějovicích por. Bc. Lenky Holické a jejího kolegy z Policie v Třeboni pprap. Michala Bašty.  Mladí herci z  divadla Fórum, absolventi DAMU ročníku známého herce Davida Prachaře, přijali naše pozvání s představením Poslední mince. Jelikož se jednalo převážně o absolventy výchovné dramatiky, dokázali strhnout publikum složené ze žáků celého II. stupně nevídaným způsobem. Zaujali nejen příběhem, ale zejména interaktivním přístupem. Vhodně zapojovali žáky do děje a to téměř dvouhodinové představení jen zatraktivnilo.

  Závěrem děkujeme za poskytnutí sponzorského daru na uhrazení divadelního představení Advokátní kanceláři JUDr. Zdeněk Drtina, PhD. se sídlem v Českých Budějovicích,  dále za zprostředkování výborně vedených odborných exkurzí a přednášek Městskému úřadu v Třeboni, Bertiným lázním, Katastrálnímu úřadu v Třeboni, Finančnímu úřadu v Třeboni, reklamní agentuře Java v Třeboni, Poště Třeboň,  bance Sparkasse v Třeboni a Policii ČR.

 

  Den finanční gramotnosti se vydařil a je pro nás do budoucna další motivací uspořádat pro naše žáky obdobnou aktivitu s netradičními a atraktivními činnostmi vhodně doplňujícími vzdělávání v naší škole.

 

 

 

                                                

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout