Pracovní náplň výchovné poradkyně ve škole

Metodická a informační činnost

 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky
 • Sama  se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovník, novinky sleduje v dostupných mediálních pramenech a zdrojích 
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků, v případě potřeby za přítomnosti vedení školy, TU, popř.ostatních pedagogů, z jednání pořizuje zápis - protokol uložený v pracovně VP
 • podle potřeby vede jednání se žáky, u nichž se vyskytly výchovné, kázeňské či výukové problémy a z jednání pořizuje písemný zápis do knihy VP

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
 • aktuálně se podílí na vedení dyslektických kroužků v rámci projektu EU inkluzivního vzdělávání žáků na škole
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
 • Projednává s vedením školy, rodiči  a učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru na žáky s vývojovými a specifickými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky ze složitých rodinných podmínek
 • Vede databázi integrovaných žáků, zajišťuje kontrolu následných vyšetření
 • Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných krocích  zaměřených na nápravu problematických žáků
 • Aktualizuje přehledy vyšetřených žáků vyžadujících zákonné úlevy

Specifické oblasti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky
 • Každoročně se vždy v únoru podílí na zdárném průběhu zápisu dětí do 1.ročníku
 • Spolupracuje s vedením školy  při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření
 • zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci)
 • Spolupracuje s metodikem prevence a sociálně patologických jevů
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centre,Odborem sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Třeboni
 • sleduje a vede evidenci nadměrně zameškaných hodin z důvodu časté či podezřelé školní docházky a připravuje podklady pro výše uvedené orgány a instituce 

Volba povolání a další vzdělávací cesty

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání
 • Pro rodiče žáků 9. ročníku vždy počátkem nového školního roku pořádá společnou informační schůzku o možnostech volby další vzdělávací cesty
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupracuje s třídními učiteli
 • Shromažďuje nabídky studia na SŠ,G , SOU a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PPP
 • Zodpovídá za správné vyplnění přihlášek a zpracování  výstupního hodnocení žáků
 • Zodpovídá za včasné zveřejnění aktuálních informací pro žáky  i rodiče na webových stránkách školy a na nástěnce VP
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízenía o rozmístění žáků
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu vyučovacího předmětu člověk ve světě práce v 8. a 9. ročníku dle ŠVP Let za poznáním 

 

Zprávy a oznámení

ŠKOLIČKA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Ve středu 31. května a čtvrtek 15. června proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

Návštěva našich žáků v Kunsthalle Praha

Během návštěvy této instituce vzniklo za pomoci našich žáků video. Podívejte se s námi.

 

Právě vyšlo nové číslo obnoveného školního časopisu Kecálek

Školní časopis bude vycházet pouze v elektronické podobě. 

Příjemné čtení!

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

Přijměte naše pozvání!

Přípravné kurzy Cambridge English 2022-2023

Nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka Cambridge English pro naše žáky. 

více

Letní hrátky 2023

10.7.-14.7. Cestovatel v čase - OBSAZENO 

17.7.-21.7. Pod olympijskými kruhy - OBSAZENO

7.8.-11.8. Záchranná vesmírná mise - OBSAZENO 

Přihlášky jsou k dispozici na stránkách Informace/Letní hrátky (klikněte na více).

 

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Partneři školy

NMS Gföhl

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout