Pracovní náplň výchovné poradkyně ve škole

Metodická a informační činnost

 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky
 • Sama  se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovník, novinky sleduje v dostupných mediálních pramenech a zdrojích 
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků, v případě potřeby za přítomnosti vedení školy, TU, popř.ostatních pedagogů, z jednání pořizuje zápis - protokol uložený v pracovně VP
 • podle potřeby vede jednání se žáky, u nichž se vyskytly výchovné, kázeňské či výukové problémy a z jednání pořizuje písemný zápis do knihy VP

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
 • aktuálně se podílí na vedení dyslektických kroužků v rámci projektu EU inkluzivního vzdělávání žáků na škole
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
 • Projednává s vedením školy, rodiči  a učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru na žáky s vývojovými a specifickými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky ze složitých rodinných podmínek
 • Vede databázi integrovaných žáků, zajišťuje kontrolu následných vyšetření
 • Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných krocích  zaměřených na nápravu problematických žáků
 • Aktualizuje přehledy vyšetřených žáků vyžadujících zákonné úlevy

Specifické oblasti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky
 • Každoročně se vždy v únoru podílí na zdárném průběhu zápisu dětí do 1.ročníku
 • Spolupracuje s vedením školy  při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření
 • zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci)
 • Spolupracuje s metodikem prevence a sociálně patologických jevů
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centre,Odborem sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Třeboni
 • sleduje a vede evidenci nadměrně zameškaných hodin z důvodu časté či podezřelé školní docházky a připravuje podklady pro výše uvedené orgány a instituce 

Volba povolání a další vzdělávací cesty

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání
 • Pro rodiče žáků 9. ročníku vždy počátkem nového školního roku pořádá společnou informační schůzku o možnostech volby další vzdělávací cesty
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupracuje s třídními učiteli
 • Shromažďuje nabídky studia na SŠ,G , SOU a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PPP
 • Zodpovídá za správné vyplnění přihlášek a zpracování  výstupního hodnocení žáků
 • Zodpovídá za včasné zveřejnění aktuálních informací pro žáky  i rodiče na webových stránkách školy a na nástěnce VP
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízenía o rozmístění žáků
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu vyučovacího předmětu člověk ve světě práce v 8. a 9. ročníku dle ŠVP Let za poznáním 

 

Zprávy a oznámení

Adventní - vánoční dílny pomáhají potřebným

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás tento čtvrtek, tj.28.11.  na již tradiční adventní - vánoční dílny I. stupně, které zahájí v 16.00 hodin krátké kulturní vystoupení dětí.
Rádi bychom příspěvky za výrobky letos využili na pomoc jedné třeboňské rodině pečující o nemocné děti.
Zároveň Vás informujeme o možnosti výroby řady drobných dekorací  i možnosti využití fotokoutku pro společnou fotografii se svým dítětem.
Tímto přijměte i pozvání na prohlídku nově zrekonstruované školní kuchyňky, která přiláká drobným občerstvením.
Kolektiv školy

Organizace výuky v týdnu od 25.listopadu

V týdnu od 25.listopadu do 29. listopadu se nekonají konzultační hodiny pedagogů.
Ve čtvrtek 28.11. se konají adventní-vánoční dílny na II. stupni od 14.00 hodin, na I. stupni po pěveckém vystoupení od 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 28.11. je výuka ukončena ve 12.25 hodin.

 

Nabídka pomoci školní asistentky

Nabídka pomoci školní asistentky

více

Jazyková škola - jazykové kurzy

Široká nabídka jazykových kurzů...

více

Letní hrátky 2020

Termíny letních hrátek v roce 2020:

29.6.-3.7.2020

13.7.-17.7.2020

10.8.-14.8.2020

Přihlášky budou k dispozici v březnu.

více

Bakaláři

Možné problémy s provozem žákovské knížkyvíce

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

Partneři školy

NMS Gföhl