menu

2. část, novější

          Pamětní kniha obecné školy v Břilicích začíná školním rokem 1932-1933.

          Dnem 1. července 1932 nastoupil místo nově ustanovený řídící učitel František Kubálek. Školní rok počal dnem 1. září s následujícím počtem žáků: I. třída-18, II. třída-37, III. třída-23, úhrnem 78 žáků.

          Školní rok 1945/46 byl zahájen 3. září 1945. O prázdninách byly obě učebny vymalovány, okna a podlahy vymyty. Do I. třídy bylo zapsáno 14 hochů a 11 dívek, do II. třídy 14 hochů a 8 dívek, celkem 47 dětí. V 1. třídě vyučuje zat. řídící učitel Josef Štufka, ve 2. třídě vyučuje Božena Beránková-Jirousová.

          Školní rok 1950/51 byl slavnostním způsobem zahájen dne 1. září. Škola, školní místnosti a chodby byly k tomuto dni vhodně vyzdobeny. K žákům promluvil ředitel školy a Jan Sokolík a Milada Hrnčířová učinili slib za všechny žáky, že se budou pilně učiti, vzorně chovati, řádně školu navštěvovati, a že budou soutěžiti nejen v pilnosti, ale i ve sběrech. V obou třídách jsou zapsány 53 děti. V 1. třídě vyučuje ředitel školy Jos. Štufka, ve 2. třídě učitelka Růž. Štufková. V tomto školním roce od 7. května do 16. června byl ředitel školy nemocen vysílením nervů. Po tuto dobu bylo žactvo spojeno a vyučováno v jedné třídě.

          Školní rok 1953/54-vzorem naší škole je škola sovětská. Letošního roku zavedena jednoduchá frekvence, vyučovací doba 45 minut. Náboženství jest nepovinné. Vyučovací předměty: český jazyk, ruský jazyk, zeměpis, přírodopis, počty s měřictvím, tělesná výchova, kreslení, hudební výchova.Celkem je zapsáno 26 hochů a 22 dívek. V 1. třídě vyučuje řed. školy Jos. Štufka, ve 2. třídě učitelka Růž. Štufková.

          V červenci 1958 předal dosavadní ředitel školy Josef Štufka protokolárně školu do správy řed. školy Fr. Vrkočovi, který dnem 1. VIII. 1958 zdejší školu převzal. Ve školním roce 1958/59 v 1. třídě vyučuje ředitel školy Fr. Vrkoč, ve 2. třídě vyučuje učitelka R. Počtová. Následující rok na její místo nastoupila H. Kreníková. Počet žáků je 44. Žáci 5. post. roku chodí do 5. post. ročníku v Třeboni.

          Školní rok 1964/65 byl slavnostně zahájen 1. 9. 1964 v 8.00 hodin. Dosavadní ředitel Fr. Vrkoč odchází a na jeho místo je určen Čestmír Písařík, který působil jako ředitel školy v Branné. Na místo učitelky Kreníkové je určena Marie Písaříková, která povede druhou třídu. V průběhu prázdnin byla zaveden vodovod do obou tříd, splachovací záchody. Celkem I. třída má 19 žáků, celkem II. třída má 22 žáků.

          Již v měsíci lednu divadelní kroužek za vedení ředitele připravoval novou div. hru "Medvěd a víla". Hlavní úlohy obsadili žáci Petr Vopelka, Marcela Hanzalová a Jos. David. Divadlo bylo velmi pečlivě nacvičeno a tak mohla být oznámena veřejnosti premiéra na 11. 4. 1971 v Břilicích. Úspěch byl velký. Rodičovské sdružení požádalo ředitele školy, aby bylo toto divadlo sehráno ještě v obci Přeseka. Byla to událost opravdu veliká, protože se v Přesece již patnáct let žádné divadlo nehrálo. Za vydělané peníze bylo zakoupeno radio za 1 600 Kčs.

          Školní rok 1976/77 byl slavnostně zahájen společným shromážděním. Rodiče byli seznámeni s novou prací v 1. ročníku, žákům byly rozdány nové učebnice a pomůcky k práci v 1. post. roč. podle nové vyučovací koncepce. V tomto školním roce nastala změna v učitelském sboru. Čestmír Písařík byl přeložen na ZDŠ v Lomnici nad Lužnicí, kde vykonává funkci zástupce ředitele. Na jeho místo přešla Marie Písaříková, která bude vykonávat funkci ředitelky. Jako druhá učitelská síla byla na školu jmenována Libuše Kotilová z Třeboně. Stav žactva- celkem 37 dětí. Následující rok na místo L. Kotilové nastoupil důchodce Lad. Pavliš a po něm Boh. Bílek.

          Školní rok 1978/79 byl zahájen za přítomnosti rodičů žáků 1. třídy. Celkem 34 žáků /z toho z Břilic 24, z Přeseky 6, z Gigantu 4/. I. třída- učí M. Písaříková, II. třída- učí M. Poesová /následující rok po dobu mateřské dovolené za ni zastupuje H. Čurdová/.

          Ve školním roce 1985/86 školu navštěvuje celkem 44 žáků. Učitelský sbor nezměněn. Na žádost rodičů se podařilo otevřít oddělení školní družiny od 24. března 1986. ŠD je v tělocvičně školy, protože jinou místnost nemáme. Vedoucí vychovatelkou je Hana Leštinová.

          Ve školním roce 1986/87 jsme začali dělat nový plot kolem celé školní zahrady a hřiště. Rodiče brigádnickou prací zabetonovali sloupky. Podezdívku dělal pan Jáchim s rodiči žáků. Na brigádě při opravě plotu byli šestkrát tito rodiče: Heral, Vochoska, Pumpr.

          Od 12. února 1990 byla v naší škole otevřena třetí třída. ONV toto otevření povolil. Ročníky jsou rozděleny takto: I. třída /1. ročník/- učí P. Činátl, 16 dětí, II. třída /2. a 3. ročník/- učí M. Poesová, 21 dětí, III. třída /4. ročník/- učí M. Písaříková, 16 dětí.

          Školní rok 1991/92 byl slavnostně zahájen dne 2. září 1991. Ve třetí třídě učí učitel J. Bartl Za M. Poesovou, která nastoupila místo školní inspektorky v J. Hradci. Pro školní družinu jsme získali 1 místnost s příslušenstvím ve zrušené statkové mateřské škole. Vychovatelkou ŠD je L. Hercová, potom ji zastupuje A. Košinová a po mateřské dovolené se vrací příští školní rok H. Leštinová.

          V následujícím období 1994/95- 1997/98 zde působili: M. Písaříková /ředitelka/, J. Bartl, P. Činátl, M. Vondráková /učitelé/, H. Leštinová /vychovatelka/, M. Rohlíková /školnice/, B. Kuchyňková /učitelka náboženství/. 30. 6. 1998 ukončila své působení na ZŠM Břilice paní ředitelka Marie Písaříková, která odešla do důchodu. Místo ní vykonává funkci ředitele ZŠM Břilice Jaroslav Bartl.

          V následujících letech zde pracují tito pedagogové a zaměstnanci: J. Bartl /ředitel/, Č. Písařík, V. Horváthová, E. Menhartová, M. Písaříková/učitelé/, H. Leštinová, D. Malechová, E. Hartová, H. Cepáková /vychovatelky/, M. Rohlíková /školnice/, B. Kuchyňková, M. Kučerová, L. Šimek, A. Krausová /náboženství/.

          V květnu 2001 byl do školy zakoupen počítač s příslušenstvím, rovněž připojení na internet. V okresním finále v J. Hradci v soutěži dětských recitátorů obsadila Barbora Vaclíková 2. místo a postoupila do regionálního kola v Č. Budějovicích. Ve výtvarné Velikonoční soutěži v J. Hradci obsadil Josef Pumpr 1. místo.

          Ve školním roce 2002/03 je ZŠM Břilice dvojtřídní. Celkový počet dětí je 37. Na zahájení nového školního roku byl přítomen p. starosta ing. Jiří Houdek .

          1. 1. 2003-změna: V souvislosti se zrušením okresních úřadů ode dne 1. 1. 2003 doporučila rada města zastupitelstvu města: Ke dni 1. 1. 2003 zrušit organizační složky ZŠ Břilice a Branná včetně jejich zřizovacích listin. Příspěvková organizace ZŠ Sokolská 296 Třeboň přebírá veškerá práva a závazky za organizační složky ZŠ Břilice a Branná, které se stávají jejími odloučenými pracovišti.

         

Zprávy a oznámení

Školička pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. května a 23. května proběhnou od 16:00 do 16:45  ŠKOLIČKY pro budoucí PRVŇÁČKY.

Srdečně zvou paní učitelky.

 

více

Naše meteostanice

Podívejta se na aktuální data ze školní meteostanice.

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITEBO7

Prohlídka školy

Na malou prohlídku se můžete podívat prostřednictvím služby Google.

U příležitosti zápisů do naší školičky vzniklo krátké video ve spolupráci s našimi školními skřítky.

 

Přijměte naše pozvání!

Letní hrátky 2024

8.-12.7. Pirátská dobrodružství - volno 6 míst

15.-19.7. Šifra Mistra Krčína - volno 2 místa

29.7.-2.8. Po stopách Bílé paní - volno 17 míst

5.8.-9.8. Sportovní hrátky - volno 9 míst

Přihlášky pouze do konce května.

více

Žákovská knížka

Od ledna 2016 naše škola uvedla do provozu internetovou žákovskou knížku více

GDPR

Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů. více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout